ครุภัณฑ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
พัสดุกลาง
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาคหกรรมและอุตสาหกรรม
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ศูนย์วทยบริการ
งานอาคารสถานที่